22 Led

16. zasedání Zastupitelstva obce Jablůnka 20. 1. 2016

Ve středu 20.1.2016 se sešlo zastupitelstvo již po 16. Chyběl pan Michl (později přišel) a paní Zálešáková (omluvena z důvodů nemoci). Program 16. zastupitelstva obce Jablůnka byl následující:

 1. Zahájení zasedání
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatele
 3. Seznámení OZ s programem – změny, připomínky, odsouhlasení
 4. Kontrola usnesení z 15. OZ
 5. Žádost p. Gustava Matošky, Vsetín o přehodnocení ceny za prodej pozemku p.č. 832/71, 330m2, k.ú. Ratiboř, který mu byl prodán z majetku obce Jablůnka.
 6. Schválení podání žádosti na nákup požární techniky v obci Jablůnka.
 7. Schválení podání žádosti na zateplení domu č.p. 615.
 8. Schválení rozpočtového opatření za rok 2015, č.9.
 9. Schválení smluv na poskytnutí dotací na rok 2016 spolkům.
 10. Schválení „Obecně závazné vyhlášky obce Jablůnka č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
 11. Žádost ředitele ZŠ Jablůnka Mgr. Drlíka o projednání současného stavu vytápění školních budov.
 12. Žádost MŠ Jablůnka o schválení odpisového plánu
 13. Žádost ZŠ Jablůnka o schválení odpisového plánu
 14. Schválení smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 103738-000-00 mezi obcí Jablůnka a T-Mobile Czech Republic a.s.
 15. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-8003204/001
 16. Diskuse

V začátku bylo ZO požádáno o dodatečné vložení bodu 17 – schválení dotace na hospodaření v lesích – zastupitelstvo jednomyslně souhlasilo

ad. 5) pan Matoška předložil důvody proč chce snížit cenu pozemku, která je v Jablůnce nastavena plošně na 75 Kč/m2. Odůvodnil to tím, že pozemek je v záplavové oblasti, bez možnosti komerčního využití. Zastupitelstvo jednomyslně schválilo revokaci minulého prodeje za 75 Kč/m2 a navrhlo cenu 50 Kč/m2, se kterou pan Matoška souhlasil.

ad. 6) Dotace na nákup požární techniky v obci Jablůnka. Jedná se o nákup 9 místného auta za cenu 1,5mil. – max. 2mil. Kč s přispění dotace ve výši 90%. Obec Jablůnka bude nákup stát max. 150 000 Kč. Zastupitelstvo opět jednomyslně souhlasí s poznámkou p. Drlíka a Tomeška, že chybí důvodová zpráva, která by tento projekt přiblížila.

ad. 7) Zateplení domu č.p. 615 – 20 bytovka v majetku obce má velké nedostatky v oknech a dveřích, které jsou zde od novoty instalovány. Dle odborného posudku jsou okna určená spíše do výrobních hal. Zastupitelstvo schválilo výměnu oken a částečné zateplení z dotace, která se podává až do konce roku 2016. Krytí je však pouze 30% a celková cena akce je cca. 5mil. Kč. (8 pro, 1 se zdržel)

ad. 8) Jednomyslné schválení rozpočtového opatření

ad. 9) Jednomyslné schválení smluv na poskytnutí dotací organizacím. Zastupitelé Jablůnka Žije pro tento bod zvedli ruku s výhradou proti postupu většiny zastupitelů, kdy na prosincovém zastupitelstvu nepřiznali příspěvek na činnost pro Jablůnka ŽIJE!, z.s. Jedná se o diskriminaci a porušení principu rovného přístupu, v tomto případě ke spolkům a organizacím v obci.

ad. 10) Odpadová vyhláška vyplývá z nařízení poskytnout úlevy některým sociálně vyloučeným lidem (čl. 6 této vyhlášky). Toto muselo být do vyhlášky zahrnuto, proto se schvalovala vyhláška nová. Poplatek 400 Kč/rok/os. (250 Kč/rok/os.) se tímto nemění. (9 pro)

ad. 11) Vytápění ZŠ Jablůnka – ředitel Mgr. Drlík opakovaně upozorňuje na nedostatečné řešení vytápění nové budovy ZŠ. Ve staré budově jsou radiátory a ventily z roku 1954, kotle z roku 1993 a v roce 1999 byl nový pavilon napojený na stávající starý systém, což se jeví od počátku jako problém. Obec v minulém období řešila teplou vodu do kuchyně – 140tis. Kč a na sociálky, vč. kuchyňky – 120tis. Kč. Problém s vytápěním, kdy ve škole je přes den 17°C (nová budova – měřeno ve výšce nohou) vyřešen dlouhodobě není a řeší se už nejméně dvě topné sezóny.

Hlavním problémem je nevyváženost systému. Stará budova přetopená a nová budova nevytopená.

Dle starosty p. Hajného zpracoval p. Výskala projekt, který celou situaci vyřeší, ale nejsou peníze na zhotovení, proto se systém „látá“, což se nelíbí řediteli p. Drlíkovi, který chce jednoznačně zadat celé řešení jedné firmě, která za případné komplikace bude odpovídat a pružně je řešit, což se nyní neděje.

Paní Uhříková za radu rodičů připomíná, že stejný problém se řešil již před rokem, kdy pan starosta slíbil, že problém bude vyřešen. Nyní po roce probíráme stejný problém, který vyřešen není.

P. Kovář navrhuje, že ze zkušenosti, které má ze staveb, stávající systém nebude fungovat a přiklání se k plnému zprovoznění samostatné kotelny v nové budově. Souhlasně přikyvuje většina zastupitelů.
P. Tomešek požaduje odborné posouzení celkového systému vytápění a ohřevu TUV na ZŠ. Oslovit odborníky, kteří by to celé zhlédli, spočítali a navrhli efektivní řešení. Vše formou transparentního výběrového řízení.

Zastupitelstvo se nakonec dohodlo na postupu:

 • p. Hruška opraví regulátor a pokud se situace významně nezlepší, dohodne místostarosta p. Mrlina setkání s p. Výskalou, který zastupitelstvu popíše problémy, které stávající vytápění má a jak je lze řešit.
 • o letních prázdninách začnou práce na zprovoznění nového systému vytápění podle projektu p. Výskaly.

Souhlasí 9 zastupitelů, 1 je proti

ad. 12)  a 13) Zastupitelstvo schvaluje odpisové plány

ad 14) Zastupitelstvo schvaluje pronájem prostor na OÚ T-Mobile Czech republic a.s. za cenu 60tis. ročně bez energií. Dodatečně obci Jablůnka vyplatí T-Mobile částku 250tis. Kč za nájemné z let 2011-2015

ad 15) Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene – přeložení distribuční sítě – zemní kabelové vedení nízkého napětí. Stavba se buduje z důvodu úpravy silnice 1/57 Semetín – Bystřička.

ad 16) Zastupitelstvo schválilo dotaci na hospodaření v lesích 66 647 Kč na zalesnění vytěžených ploch.

ad 17) Diskuse:

 • p. Drlík – informace Sport. kulturní komise
 • p. Drlík – akce „Ukliďmě Česko„, do které se 16.4. zapojí i Jablůnka. OÚ bude nápomocný ve svozu sesbíraného odpadu, apod.
 • p. Drlík – výtvarná výstava ke 110. výročí narození K. Hoffmanna
 • otázka na zastupitelstvo, zda-li bude dubnový zpravodaj, ve kterém by všechny tyto akce měly být zaznamenány.
 • Otázka, zda-li bude mít nějaký dopad anketa na stránkách obce Jablůnka – „Zákaz nedělního sekání trávy, apod.“, ve které se velké procento občanů vyjádřilo pro podporu tohoto zákazu vyhláškou.
  Občané budou v rámci zpravodaje upozorněni na to co znamená nedělní klid.
 • Starosta informoval o výsledku kontroly inspekce živ. prostředí ohledně cesty na pasekách. Inspekce neshledala pochybení.

Zastupitelé za JŽ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.