7 Čvn

Vyhodnocení dotazníků pro přípravu plánu rozvoje Jablůnky

 1. Cíl dotazníkového šetření
  Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření, které bylo realizováno v rámci přípravy plánu rozvoje obce, bylo ověřit skutečné potřeby občanů, zhodnotit stávající situaci v naší obci. Respondenti měli možnost vyjádřit svůj názor na aktuální stav v jednotlivých oblastech života v Jablůnce. Dotazníkové šetření bylo anonymní.
 2. Cílová skupina
  Dotazníkové šetření bylo určené pro obyvatele Jablůnky starší 18-ti let.
 3. Metoda šetření
  Sběr dat byl realizován v tiskové a elektronické formě.
 4. Vyhodnocení dotazníků
  Celkem bylo vyplněno 189 dotazníků, 90 v tiskové a 99 v elektronickéformě, což je přibližně 11 % z počtu oprávněných voličů. Dne 6. května 2015 dotazníky vyhodnocovala pracovní komise schválená zastupitelstvem 25. 3. 2015 ve složení Věra Martinková, Petr Brinček, Luděk Drlík, Zdeněk Mrlina, Martin Tomešek.
 5. Struktura dotazníku
  Dotazník na 1. straně obsahoval 24 oblastí postihujících život obce, které měli respondenti hodnotit pomocí následující škály – úroveň oblasti velmi dobrá, spíše dobrá, spíše špatná, velmi špatná. Pod tabulkou byla možnost na několika řádcích toto hodnocení doplnit slovně. Druhá strana obsahovala otevřené otázky, týkající se předností, problémů a budoucnosti obce, včetně možnosti sdělit další připomínky a náměty směřující k rozvoji Jablůnky. Závěrečná část dotazníku obsahovala údaje o respondentech, pohlaví, věk, ekonomická aktivita, vzdělání. Poslední otázka se týkala způsobu získávání informací o dění v obci.

Výstupy z 1. strany dotazníku

– viz příloha se sloupcovými grafy – DotaznikJablunka-Vysledky1

Jako nejhůře hodnocené byly oblasti týkající se společenského vyžití, bezpečnosti ve vsi, podpora cestovního ruchu a propagace obce.
K nejlépe hodnoceným oblastem patřila mateřská škola, dopravní obslužnost, základní škola, zdravotnické služby, způsob svozu a třídění odpadů.
Pozitivní je zjištění, že celkovou spokojenost se životem v obci Jablůnka hodnotí 90 % respondentů jako spíše dobrou.

Výstupy z 2. strany dotazníků

– otevřené otázky

Jako největší přednost vnímají občané Jablůnky polohu, dostupnost, dopravní obslužnost a občanskou vybavenost.

Za největší problém velká část občanů považuje dopravu v obci, přetíženou silnici I/57, nepřizpůsobivé občany, vzhled obce okolo hlavní silnice, ubytovny, špatnou komunikaci mezi zastupiteli, špatné podmínky pro kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Jablůnce může v budoucnu pomoct v rozvoji podle respondentů nejvíce: silniční obchvat obce, lepší využití dotací a evropských fondů, hřiště pro děti, podpora občanského soužití, lepší práce zastupitelstva a vedení obce.

Největší hrozbu spatřují respondenti v nepřizpůsobivých občanech a ubytovnách, ve špatné komunikaci zastupitelů.

Zajímavé názory z dotazníků:

Chybí akce a místo pro setkávání seniorů, denní stacionář pro seniory. Je zapotřebí zvýšit bezpečnost chodců. Stmelit obec a občany – obec přátelská k občanům, občané důvěřující a spokojení s vedením obce – to dělá obec pohodovou a příjemnou obcí!

Údaje o respondentech

Dotazníky vyplnilo:
– 56 % žen a 44 % mužů
– 11 % občanů ve věku 18 – 25 let, 49 % občanů ve věku 26 – 49 let, 29 % občanů ve věku 50 – 64 let a 11 % občanů ve věku 65 a více let
– 8 % studentů – učňů, 8 % státních zaměstnanců, 34 % zaměstnanců v soukromých firmách, 11 % podnikatelů, 9 % občanů v domácnosti, 25 % důchodců, 2 % nezaměstnaných, 3 % ostatních
– 3 % občanů se základním vzděláním, 19 % vyučených, 49 % středoškoláků, 9% s vyšším odborným vzděláváním a 20 % vysokoškoláků
Jak získávají občané informace o dění  v obci?
40 % z internetu, 33% z Jablůneckého zpravodaje, 25 % z vývěsek, 2 % občanů se o dění nezajímají.

Závěrem

Pokud byly názory ojedinělé, nejsou zde z kapacitních důvodů uvedeny. Osobní narážky a jmenovité urážky ve výstupech nejsou zahrnuty.  Členové pracovní komise se shodli na tom, že anonymní dotazníky se nemohou stát prostředkem útoků na ty, kteří se podílejí na samosprávě obce. Výstupy z dotazníků mají sloužit především přípravě plánu rozvoje obce.
Děkujeme všem občanům, kteří vyplnili dotazník a projevili tak svůj zájem o veřejné dění a o zlepšování podmínek života v naší obci!

Na znění tohoto vyhodnocení dotazníků se shodla dne 3. 6. 2015 pracovní komise ve složení: Věra Martinková, Hana Zálešáková, Petr Brinček, Luděk Drlík, Zdeněk Mrlina, Martin Tomešek

7 thoughts on “Vyhodnocení dotazníků pro přípravu plánu rozvoje Jablůnky

 1. Ano, takej si myslím, že ogar Brinčekú nemá ve všeckém pravdu a lakuje to tu, jak sa mu to hodí. Na stránkách www/jablunka.cz je u výsledku dotazníkú, kerý tam visí u strategického plánu a bez tej druhej části, na straně 2 uvedené doslova: „cca 20 dotazníků, které byly poslány ze stejných počítačů, bylo kompletně smazáno pro jejich nevypovídající hodnotu“ Dával to tam nejaký Brinček Petr, tož sa ptám:
  1. Jaks přišel na to, že je to ze stejných počítačú, gdyž to ten tvúj Gúgel ve formulářoch neumožuje?
  2. Co znamená „stejné počítače“ ve spojení s dotazníkem? Vyrobené v jednej firmě, stejné chytré telefony nebo v čem měly byť stejné a jak sa to pozná? Z teho su úplný gogo. A takej co to je ta „nevypovídající hodnota“?
  3. Gdo to teda rozhodl zmazať, gdyž ty, takový čestný ogar nic nezmazáls? Že by v tem byl namočený starosta?
  4. Proč sa objavilo vyhodnocení celkové na týchto stránkách a na obecních je enem púlka? Že by zasej starosta do teho vrtál a bránil sa temu, jak tej vyhlášce o alkohólu?

 2. Ok. Přiznávám chybu. Nebyly smazány, ale nebyly zahrnuty do součtu hodnocení pro jejich malou vypovídající hodnotu. Pořád ale existují. Jejich obsahem pro ostatní bylo: co je největším problémem Jablůnky? Odpověď: Jablůnka žije! a jiné podobné alternativy této věty – např. Brinček je blb, farář je elektrikář, apod.. Tzn. nic co by mělo spojitost s rozvojem obce a Jablůnku nějak obohatilo. Toto není názor můj, ale komise, která dotazníky vyhodnocovala i ing. Studenské, která nám s tím pomáhala a má s tím větší zkušenosti. Tento názor neovlivní nic dalšího, proto se není třeba tomu dál věnovat.
  Nevím proč se to nezobrazilo na stránkách obce. Dostal jsem ke zveřejnění tento text, který je po úpravách a zapracování všech připomínek, které k němu byly. Asi jsem byl jen rychlejší.
  Úplné přepisy dotazníků se nezveřejní nikdy. Kdo chtěl se zapojil a svoje stanovisko zná, kdo nechtěl, nechal to běžet a dá se usuzovat, že zájem nemá. Se všemi odpovědmi, které mají pro rozvoj Jablůnky nějakou hodnotu je počítáno a jsou výstupem tohoto článku. Je to poměrně běžný postup a nevymysleli jsme nic světoborného a neobvyklého.

  • Zahlédl jsem nejaký výstup, ale urážky typu „Brinček je blb“ sem tam opravdu neviděl. Takovú manipuláciju si móžeš dovoliť, protože víš, že už sa k temu nigdo nedostane.Naopak, pokud je farář púvodem elektrikář, nezdá sa mně v tem nic dehonestujúcého. S Kristem to bylo podobné a nijak to jeho úlohu nesnížilo. Aj strýc Matúšek je púvodem opravář lokomotiv a je rád, že sa móže vytasiť aj s vyučným listem. Vy ste sa tady vytasili nejakým pochýbným a dosť pokrúceným hodnocením názorú a rozhodujete o tem co dúležitosť má a co naopak dúležitosť nemá a veřejnost by to mohla pochopiť špatně. To mně připádá, jak filmy v televíziji, gde nejaké trúby rozhodujú o tem co sa móže pustit a co už né. Dneskaj si každý móže opatřiť informácije aj z jiných zdrojú a nemosí čekať , co mu tady chytrolíni přežvýkají, aby to bylo lepší stravitelné. Co gdyby ste nejaké posúzení nechali aj na tých občanoch, pro keré to bylo určené a potem sa nad tým zamýšlali?
   Gdyby to bylo zveřejněné hneď, jak bylo sľubované, nigdo by z teho žádnú katastrofu nedělal. Nad ojedinělýma výkřikama by sa súsedi akorát pousmáli. to už k anonymním prúzkumom patří. Ta jak ste sa k temu postavili a skrýváte to jak kočky v měchu, tož takovú máte aj odezvu. Sami ste si vyrobili dotazník, sami ste si ho vyhodnotili a sami ste ho aj patřično zmanipulovali a přikrili to komisijú, kerá sa už druhý měsíc scházá a má teho plné zuby. Přesně tak jak bylo v tem programu JŽ: „Naprosto prúhledné a transparentní konání v praxi.“ Týmto vyhodnocením ste docílili teho, že nigdo v Jablůnce už nebude vjeřiť nejakým posbíraným a prezentovaným názorom aj dobře míněným. Enem dúfám, že sa to z archivuje a zapečetí proti dalšej manipuláciji a negdy za 50 rokú, až to naši potomci otevřú a přečtú a aj sa temu zasmějú, jací sme byli barani. Neco mně aj říká, že by sa na to mjel vztahovať archivační zákon, gdyž to bylo veřejné. Optajme sa paní Klimkovej, ta sa v tých zákonoch vyzná. Třeba to bude při příležitosti 560 rokú našej dědiny, pokaváď to nebude chystať nejaká sportovno kultúrná komisija. Možná by stálo za úvahu založiť komísiju na stanovení důležitých výročí. Z histórie sa má člověk poučiť , aby neopomjél. Doba, gdy sa cpú na výsluní takoví velkohubí ľudé sa čas za časem vracá..

 3. Pro mně za mně, ať se k tomu klidně dostane, ale moc nevím, k čemu mu to bude. Svoje jméno jsem uvedl, abych nikoho neurazil. Podobné názory tam byly, ale dotýkaly se jiných jmen.
  Nechci tu dělat školení ze sociálního výzkumu. Kdo chce, zjistí si co je kvantitativní výzkum, jak se vyhodnocuje, co je statictická a co systémová chyba, jak moc jsou relevantní výsledky, apod.
  Odpovídat na zpochybňování běžných statistických metod určitě nebudu. Ano, dělali jsme to zadarmo a v dobré víře, že to Jablůnce prospěje (nevím kde se vzalo tvrzení, že to stálo hodně peněz – na vodu z Lidlu, kterou jsem u toho vypil klidně přispěju). Práce s tím málo nebylo právě z důvodů, že se našlo pár lidí, kteří to svou nerozvážností totálně bojkotovali. Mohlo se to zadat firmě, která se zabývá sociologickým výzkumem, ale dle mého názoru zbytečně.
  Potvrdilo se co všichni tušili, což bylo cílem a je to na papíře.

  • Tak nejak, jak tady popisuješ sa dělá blamáž. Svoje méno použíls i gdyž tam nebylo, údaje keré si menoval tam takej nebyly, dotazníky, keré ste v úzkém okruhu rozhodli smazať tam takej nebyly a výstupy, keré ste uvédli byly ve skutečnosti dosť iné a negdo nezávislý, gdyž to vyhodnotíl, mosel to aj schovať, protože ste to nepustili na veřejnost. Šak ty statistické výsledky jste zpochybnili sami a vydali elaborát o úplně iném hodnocení. Systémová chyba byla v tem, že to hodnotili ti co nemjeli. Tož jediná pozitiva je v tem, že to bylo zadarmo, ale horší pak to, že to bylo nadarmo. Včil sa mně ale doneslo k ušiskám, že ty skutečné výsledky budú k nahlédnutí na obecním úřadě. Tož, gdo bude zvědavý, jak tetka Palátová, može to tam dostať k nahlédnutí, ale nebude to mocť nigde trúsiť s papírem enem hubú. Tož přeju veselé opékání tych špekáčkú a pořadně zamastěné papule.

   • …. říkali neodepisuj, nemá to cenu … a ono je to pravda. Ale špekáček chutnal, i když jsem přijel trochu ovíněný z Pržáků 🙂

    • Takej si myslím, že to nemá cenu. Ale aspoň neblčíš jak nekeří, tož pěkný víkend, bude horký a potem schladí naše hlavy búřka. Tak to ma byť a tak je to spravné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.