25 Říj

Zápis z jednání 13. zastupitelstva ze dne 21.10.2015

Na úvod zasedání přivítal Č. Hajný zastupitele a občany obce Jablůnky. Proběhlo seznámení s programem, který byl jednomyslně schválen.

Přítomni [abecedně (ženy, pak muži) bez titulů]: V. Martinková, H. Zálešáková, Č. Hajný. P. Michl, J. Kovář, Z. Mrlina, V. Rachůnek, M. Tomešek.

Omluven: P. Brinček, L. Drlík a P. Kochwasser.

Ověřovatelé zápisu: J. Kovář, M. Tomešek.

Plnění usnesení z min. zasedání:

  • 136/12: Schválena Žádost J. Vaškové, Jablůnka 376 o pronájem p. č. 1044/5 o výměře 30 m² na zahrádku. – Pro: všichni.

  • 137/12: Schválení zpracování územní studie na dané pozemky na rozdělní „plochy individuálního bydlení“ BI 6 na dvě samostatné části. Budou osloveni čtyři architekti; bude vybrán ten, kdo dá nejlepší nabídku.

  • 138/12: Žádost Zdenky Kyselé a Pavly Kopečné, Jablůnka 345 o odstranění problému s prosakováním vody před domem č. p. 345: vzorky byly odebrány, čeká se na výsledky rozboru vody.

  • 139/12: Informace o dalším postupu týkající se akce „chodník u Machalů“: byly obeslané dotčené orgány: vyjádření od ŘSD, ŘS ZK, od p. Perny. Přeposláno p. Ságnerovi, který zpracovává projektovou dokumentaci. Čeká se na vyjádření SŽDC a Českých drah, a. s.

  • Požadavek Jablůnka ŽIJE, z. s. o právní posouzení „Nařízení o podomním prodeji“. Z. Mrlina: obrátil jsem se na Krajský úřad živnostenského úřadu [pí Helena Březíková], vedoucí odd. Krajského živnostenského úřadu a ta říkala, že v tom smyslu jak to máme postaveno to nelze. Ministerstvo to umožňovalo ale oni jako Krajský úřad už to neumožňují a musíme udělat tržní řád – žádné nařízení – a tam ty změny budou větší… – 4. 11. 2015 bude schůzka, kde si vyjasníme, co požadujeme, co k tomu musíme mít, atd., a pak to nařízení, které máme nyní schválené budeme muset asi zrušit, a budeme muset schválit tržní řád. – M. Tomešek: To co jsme chystali [za JŽ], to by se dalo použít, bylo to vypracované celkem dobře, tak si myslím, že by se to dalo použít… Můžeme se zeptat.

Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7:

H. Zálešáková: vyjasnili jsme si (M. Tomešek, H. Zálešáková, E. Matoušková) jednotlivé položky rozpočtových opatření. Je toho hodně. Mluvili jsme zejména o Pumptracku, Sokolovně, a dalších investicích.

Schválení rozpočtových opatření č. 6 a č. 7. – Hlasování: Pro: všichni.

Schválení inventarizační komise:

E. Krátký (stavebnictví, stavby), E. Matoušková (ekonomika), D. Hubníková (poplatky a smlouvy), J. Brinčeková (knihovna), O. Rott (hasiči). – Hlasování: Pro: všichni.

Žádost MŠ Jablůnka o schválení zvýšení příspěvku pro MŠ ve výši 45 000,–Kč:

Č. Hajný: odůvodnění: otevření třetí třídy + správce hřiště v areálu MŠ v čase mimo provozních hodin MŠ – detaily v podkladech [přečteny jednotlivé položky]. – V. Martinková: Velice dobrá zkušenost s pí Dořákovou (správce) – po skončení provozní doby projde areál a podívá se, zda je všechno v pořádku. V soboty a neděle projde zahradu jak před otevřením tak po uzavření areálu. Jsme velice spokojeni. – Dále podrobný komentář k jednotlivým položkám vybavení­… Opravy by se nevyplatily. Krátká rozprava o provozu tohoto třetího oddělení. – Hlasování: Pro: všichni.

H. Zálešáková: Nešlo by, po této dobré zkušenosti správce udělat správce i na další hřiště v Jablůnce (v Cigánově, za obcí)? Určit někoho, kdo by se o to staral? Ta investice (za správce hřiště) není tak velká. – Obecná debata o vzniklých škodách na těchto hřištích. V. Martinková: to musí být (na ta další hřiště) chlap. – I. Uhříková: Je třeba něco vymyslet na věkovou kategorii od devíti desíti let (větší děti) do nějakých patnácti; na tyto děti nám chybí herní prvky. To je otázka příštího roku, jestli se nám podaří něco vybudovat. – Na těch hřištích se bude muset dohodnout příští rok nějaký provoz ve spolupráci s obcí. – Následovala volná mezigenerační debata o vztahu dětem ke sportu…

Žádost Zuzany Wesley, Jablůnka 284 o ukončení pronájmu části p. č. 2093/1:

Schváleno zpětně k 1. 8. 2015. – Hlasování: Pro: všichni.

Žádost spolku Walachia o finanční podporu při realizaci a dokončení filmu DĚDA:

Debata:

Č. Hajný: My jsme schvalovali částku 10 tis., pak zvyšovali, tak jsme to zvedli na 15 tis. Kč. Dali jsme tam 15 tis. a teď nám píšou, že je to nedostatečné, a že se musí ještě natáčet atd. Nechám to na vás. – M. Tomešek: Studoval jsme to, je to pěkné; člověk tomu projektu přeje. Jsou tam osobnosti z Jablůnky a mediálně známé osobnosti. – Dali jsme 15 tis Kč v té době; z nějakých technických příčin se natáčení musí natáhnout… Jsou tam místní, je to těžké rozhodování.

Navrhuji krátkou prezentaci projektu a podle toho bychom se mohli rozhodnout; natáčet se má do konce roku. Nechť nám příště ukážou ochutnávku, a pak se můžeme rozhodnout. – Krátká všeobecná debata. V. Martinková: Já si myslím, že 15 tis. je dost. – V. Rachůnek: To radši dáme našim dětskám než… – Hlasování: Proti: 7. – Zdržel se 1 (M. Tomešek).

Žádost Ing. Jiřího Nevoly, Jablůnka 383 o zrušení pronájmu pozemku p. č. 482/2, k. ú. Jablůnka:

Hlasování: Pro: všichni.

Schválení „Smlouvy o smlouvě budoucí“ mezi obcí Jablůnka a Lesy ČR:

Č. Hajný: jedná se o Lýkový potok (od Staňkovy pily až po čističku bývalé zbrojovky). Po povodních, přívalových deštích, se tok rozšířil tak, že bere krajnice na té naší cestě. – Aby mohly Lesy ČR na opravu žádat, je třeba to na ně převést; jedná se prakticky o ty části souvisejících pozemků vedle koryta. Oni by si pak vyřídili dotaci a opravili to. My nemůžeme zhodnocovat cizí majetek. Navrhuji smlouvu schválit, je to v našem zájmu tam zajistit bezpečnost. – J. Kovář: to jsou takové nudle pozemků vedle koryta; pokud by ty břehy spravili, tak jen dobře. – Hlasování: Pro: všichni.

Žádost SBD Vsetín o sdělení stanoviska obce Jablůnka k darování příjezdových komunikací obce Jablůnka.

Z důvodové zprávy: jedná se příjezdové komunikace u domů č. p.: 396, 397, 398, 399, 436 a 437. – Dotaz SBD Vsetín, zda má obec Jablůnka zájem o darování pozemků do osobního vlastnictví. – Č. Hajný: řekli jsme, že pokud si to nechají majitelé na vlastní náklad zaměřit a převést na katastru. (Pozn.: jedná se o celou jednu parcelu a je třeba tyto cesty přesně zakreslit do katastru; toto je již provedeno. Teď se SBD Vsetín ptá, jestli chceme pozemky převzít, muselo by se to schválit na ZO. Bude to finanční zátěž. – P. Michl: Tam bývá tolik lidí a oni se o to nestarají. Je to jejich majetek, nechť si to spravují sami. Když se to dá pod obec, tak s tím budou jen starosti. – Č. Hajný: budou. . M.- Tomešek: jedná se o 200-300 m cesty či více; je tam několik bytových domů, bytů. Navíc to samozřejmě bude zátěž na údržbu… ale opravují se cesty i tam, kde je méně lidí. Neviděl bych to jako tragédii pro rozpočet. – H. Zálešáková: A ty cesty nevyužívají jen majitelé, ale rodiče tam vodí děti do školky. – Č Hajný: Třeba by se mohly částečně podílet na údržbě. Jde o to, jestli to vezmeme. – V. Martinková: A nešlo by to ošetřit nějakou smlouvou, že se na tom budou podílet? – Č. Hajný: první musíme schválit, že to půjde do našeho majetku, a pak řešit co dál. Např. platba za techniku. My bysme vzali na sebe třeba obalovanou a oni by zaplatili třeba dovoz. – M. Tomešek: jsem pro to převést to na tu obec. Dívám se, že se to táhne již dva roky a jsou místa, kde je i míň obyvatel a cesty jsou tam slušné. Nesnažil bych se to hrotit. V podstatě kdyby to bylo půl kilometra dohromady se vším všudy; je to v okolí školky, nejsou tam jen ti obyvatelé, kteří tam bydlí; v každém domě je šest bytů, máme tam starší lidi. Vidím to tak, že to ta obec unese. Není žádná tragédie to vzít kompletně na bedra obce a hotovo. Není to věc, o které bychom tu museli dlouho jednat. Chodí tam i lidi do školky. Převzít to se vším všudy. – H. Zálešáková: Ano, chodí tam lidi do školky, do školy.– Č. Hajný: Kdo je pro, aby se to převedlo pod obec? – Hlasování: Pro: 7. Zdržel se 1. (P. Michl).

Žádost Ing. Radky Václavíkové, Jablůnka č. p. 172 o směnu části p. č. 5/1, která je v jejím vlastnictví za p. č. 4/1, která je ve vlastnictví obce Jablůnka:

Výměna pozemků u nemovitosti. – Č. Hajný: na jejím pozemku je obecní cesta a nabízený pozemek je u její nemovitosti v našem vlastnictví. – V. Rachůnek: To je jasné, že to vyměníme. – Hlasování: Pro: všichni. – M. Tomešek: Navrhuji zcela výjimečně vzhledem k tomu, že pí Václavíková má dceru s handicapem, abychom vzali náklady na převod na sebe (OÚ), abychom aspoň tak mohli trochu pomoc. – Vzato na vědomí.

Žádost p. Gustava Matošky, Vsetín o odkoupení p. č. 832/71, 330 m², k. ú. Ratiboř, která je v majetku obce Jablůnka:

Stavební komise: J. Kovář a V. Rachůnek: to je bývalá cesta, které v současné době ani není vidět. (Pozn.: jedná se o pás mezi dvěma pozemky v kynologickém klubu Ratiboř.) – Č. Hajný navrhuje prodat za 75 Kč m² (Pozn. za tuto cenu se tento typ pozemků prodává); tak to dáváme i na katastr. – Hlasování: Pro: všichni.

Schválení redakční rady na vydávání zpravodaje:

Č. Hajný: Minule jsme hovořili o nutnosti založit redakční radu na vydávání zpravodaje. – Návrh: Petr Čenek [Jalovec] (grafická stránka), L. Drlík (obsahová stránka) a Z. Mrlina (obsahová stránka) – Hlasování: Pro: všichni. (Před volbou byl dán předběžný souhlas L. Drlíka, že by v případě zvolení do redakční rady šel.) – Z. Mrlina: uzávěrka příspěvků je středa 25. 11. 2015. Vyjít by to mohlo mezi 10. a 15. prosincem. – Hlasování: Pro: 7. Zdržel se 1. (Z. Mrlina)

Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci tělocvičny:

Č. Hajný: tělocvična je již převedena na OÚ. Čeká nás zásadní rekonstrukce. Oprava střechy nad hlavním sálem, kterou jsme prakticky započali. Je schválený projekt. Letos bychom opravili rovnou střechu nad malým sálem. A opravili bychom topení místo Roburů, které jsou tam v rozích bychom tam dali infraplynové zářiče, které by byly tři. Byli jsme se na to podívat v Růžďce a je to velmi spolehlivé. Už jsme podali žádost na výrobu těchto zářičů tepla. Je třeba to udělat. – Je to tam v hrozném stavu, byl bych rád, kdybyste se šli podívat, co jsme zdědili. Máme to nafocené, dáme to na naše stránky, aby se lidi podívali, co se tam za ty roky dělo. Nechcu nikomu šahat do svědomí, ale někdo by se měl aspoň trochu za to stydět, co se tam dálo v takovém stavu. – Teď bychom udělali první část střechu a zářiče a příští rok by se dala udělat velké střecha, a potom další. – Následovala debata o jednotlivých částech oprav. – Z. Mrlina: Je to opravdu v hrozném stavu. Buďme rádi, jestli nám to vydrží do příštího roku v tom stavu v jakém to je, že se to nezhorší. – I. Uhříková: Kolik dala obec na tyto opravy v dřívějších letech? – Č. Hajný: v minulých letech si myslím, že obec dala 350 tis. Kč na tu střechu ze začátku, a potom se dávalo po padesáti tisících Kč. – I. Uhříková: za těch 50 tis Kč se pravděpodobně spravilo co bylo možné. Je potřeba také říci, že když ty peníze nedala obec, tak to sdružení není schopné opravdu utáhnout provoz. – Do diskuze vpadá nepřihlášen V. Rachůnek: vy jste tam nebyla, tam byly narostlé břízy; oni to udělali strašně. – Č. Hajný: O tom se nemá cenu bavit, prostě je to v takém stavu v jakém to je. – Všeobecná šumná debata. – M. Tomešek: Chci říci jednu věc, problém tady vyvolala informace (Č. Hajného), že by se mělo bývalé vedení stydět. Opravdu: neříkejme takové věci, které nejsou pravdivé; já si myslím, že to fungovalo, a když tu není ta protistrana, tak nevyvolávejme dusno. Je to zbytečné. – K Č. Hajnému: Kdybyste tuto věc neřekl, tak by se to celkem přešlo… Osobně jsem tam byl asi před 14 dny. – Opravdu… budí to emoce… Stačilo říct kolik bude stát oprava… a pojďme hlasovat a nedělejme zase nějaké dusno a nerozviřujme ty věci. – Č. Hajný: Já nechci dělat dusno; já to konstatuji, že potom nebudou řeči, že prostě obec sa o to nestará. Obec se o to bude starat, ale mělo se začít dřív. – M. Tomešek: Tak zase víme, že tam bylo našetřeno 600 nebo 650 tis. na opravy. Teď zase víme, že není nějaká vize, jak jsem pochopil od pí Libuše Martinkové (předsedkyně Spartaku), ale o tom v její nepřítomnosti nebudu také mluvit… Ale neříkejme, že tamto udělali, nebo neudělali (bývalé vedení Spartaku). Nechme to být, je to převzaté, takže držme se toho věcně. Vylučme taková invektiva a osobné útoky. Budu rád. – Hlasování: Pro: všichni.

Schválení podání žádosti o dotaci na řešení bioodpadů v obci Jablůnka:

Č. Hajný: žádosti na bioodpady se podávají do 15. listopadu; žádost máme již připravenou. – Obsahové podrobnosti. – Bude to asi 650 tis. Kč za veškeré technické vybavení do začátku. Bylo by to v areálu bývalého JZD; postupem času se to může oplotit… Bude třeba ale také dělat osvětu, aby občané dávali do nádob to, co tam má být. Vzpomínka na dřívější snahu obce třídit sklo, papír… v kontejnerech byli TV, lyže…

8 malých kontejnerů, 3 velké, nosič. – Vysvětlování technických podrobností a všeobecná debata. – Z. Mrlina: od r. 2020 se má snížit tonáž komunálního odpadu o 50 – 70 % (tím, že se bude třídit); vesnice, které to nebudou dodržovat budou kontrolovány, budou chodit inspekce. Musíme ty lidi naučit, aby ten odpad třídili. – M. Tomešek: chtělo by to promyslet, zda se vrátit zase ke kontejnerům na tříděný odpad. V rozpočtu obce je cca 100 tis. Kč na pytle na tříděný odpad. Myslím si, že to bude schůdnější a levnější. Za těch pět let by se ty kontejnery zaplatili a také by se lidi naučili třídit. – Všeobecné debata. – I. Uhříková: Chci se zeptat, zda bude ten odpad, u JZD produkovat nějaký zápach? – Z. Mrlina: Bude minimální. Jedná se trávu, haluze, a takové věci. A pak to budem vozit do Pržna. (Tam mají kompostárnu.) Hlasování: Pro: všichni.

Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci cesty na Lázek:

Č. Hajný: Jedná se o cestu na Nivu, která byla po povodních v r. 1997 poškozena. Byla tam velká rokle, kterou jsme zaváželi asi pět až osm let a není to v takovém stavu, že by to bylo dobré. Když přijde větší voda, tak to bere hlínu a kamení atd. Už se tam prakticky nedá jezdit. Jedná se asi o 550 m cesty; jsou tam vyjeté koleje. Dochází k zamokřování. Je na to dotace 85%:15%; stát:my. Nemusí to vyjít. Další podrobnosti… – Hlasování: Pro: všichni.

Schválení podání žádosti o dotaci na pasportizaci a rekonstrukci veřejného osvětlení:

Č. Hajný: Příští rok bude dotace na veřejné osvětlení (VO) . Je třeba mít pasportizaci (technická inventura stávajícího stavu) a energetický audit. Máme 316 sloupů veřejného osvětlení. Pasportizace a energetický audit by vyšel na cca 40 tis. Kč. – Jde pak o to, zda vyměnit vše nebo jen část, která již byla udělána v r. 2011 či 2012. – Jsou i problematická místa, např. do zbrojovky, kde je přerušené vedení… – H. Zálešáková: Bylo by možno ještě zřídit jeden sloup veřejného osvětlení v zatáčce do Vršků, kde je nyní umístěno zrcadlo? – Č. Hajný: Ano, dobře. – M. Tomešek: Část byla zrekonstruovány, bylo by trošku zvláštní, kdybychom to rekonstruovali znovu a další věc, jaká by byla případně dotace… Pokud by tam byla ta LED svítidla, tak zkušenost moje je předimenzovat alespoň o 1,5 – 2 násobek proti projektu, protože to má propočty tak, že to technicky vychází dobře, ale sám jsem to viděl v pár obcích, kde to bylo udělané, a pak to tak mizerně svítí, že si na to stěžuje mnoho obyvatel. Aspoň to vyzkoušet fyzicky ať to člověk v noci vidí, jak to svítí nebo nesvítí. Ať to nedopadne tak, že uděláme rekonstrukci… a svítí to ještě hůř. – Dále pak, opakovaně připomínám, ať někdo seřídí hysterezi [závislost stavu na předchozích stavech -> aby nedocházelo k opakovanému blikání při stmívání či rozednívání] u stávajících světel. Dochází k snižování životnosti zářivek, výbojek… – Č. Hajný: Říkal p. Martinek, že to nejde. – M. Tomešek: Ale jde to. – Č. Hajný: řekneme p. Tichánkovi. – Následovala užší rozprava o VO. – Hlasování: Pro: všichni.

Schválení podání žádosti o dotaci na kamerový systém v obci:

Č. Hajný: Minule jsme se o tom bavili, že kamerový systém nemůže provozovat obec; bavili jsme se s p. Varyšem (náměstek hejtmana na policii) by se určitě k situaci, kterou zde máme ke kamerovému systému přiklonil. Začneme na tom pracovat, s tím, že to uděláme podle Vizovic s tím, že bychom to zařízení zaplatili. Na to bude také dotace. A bylo by to na policejní služebně. A my bychom se mohli podívat, zda se dějí nějaké nepořádky, atd. Je to rozpracované. Jde o spokojenost v dolní kolonii. Ti nás o to žádali. – A mohly by být i další místa… Z pléna návrhy různých míst. – Hlasování: Pro: všichni.

Diskuse:

  • Z. Mrlina: Tlumočím informaci P. Brinčeka, že je možnost dotace na Turistické informační centrum (TIC).
  • Z. Mrlina: ohledně baráku č. p. 271: Bavil jsem se s pí Smékalovou, která si cení dům za 3 mil. Kč a pozemek za 1 mil Kč. Celkem 4 mil Kč. – Spojil jsem se s p. Krchňákem, aby nám udělal znalecký odhad. Měl by být na příští zastupitelstvo. – Krátká diskuze ohledně tohoto domu.
  • M. Tomešek: Vzpomněl jsem si ještě na koryta kolem cesty. Jestli se nepletu byl nějaký příslib ze Svazu žen, že by to v příštím roce nějak opečovávály? – Č. Hajný: Neměli jsme vhodnou hlínu. Vhodná hlína už je. Řešit se to bude příští rok. – Krátká diskuze. – Pí Rottová: Hasiči by to mohli zalévat.

Zastupitelé Jablůnka ŽIJE!, z. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ochrana proti spamu * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.